Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dofinansowanie ze środków EFRR

EFRR POZIOM kolor

"Zagłębiowski  Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i  Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”

 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium

Nowy obiekt Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium w swoim założeniu ma na celu zachować dziedzictwo historyczne i kolekcje prezentowane dotychczas w tym miejscu, jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności o funkcję edukacyjne dotyczące rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Dzięki realizacji inwestycji w CEE możemy podziwiać kolekcję rodzimych ryb, a otoczenie budynku stanowią rodzime siedliska roślinne: biotop grądowy, zbiorowisko szuwarowe i murawa kserotermiczna. W palmiarni są wydzielone strefy: tropikalna, śródziemnomorska oraz pustynna.

W budynku powstały dwie nowoczesne klasy lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp., gdzie m.in. uczniowie okolicznych szkół mogą odbywać lekcje przyrody, biologii, geografii. Same sale zostały zaprojektowane w ten sposób, że w dowolnym momencie poprzez usunięcie ściany zmienią się w aulę dla 50 osób, na której  można prowadzić warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni.

W budynku znajduje się też mini kino, w którym każdy odwiedzający za darmo może obejrzeć film edukacyjny dotyczący rodzimej przyrody. Korytarze i hole CEE stanowią  przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych i czasowych. A zmęczeni po długim zwiedzaniu goście mogą przysiąść na herbatę w kawiarni.

 1. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego

Projekt ma za zadanie utworzenie bezpiecznego dla społeczeństwa parku o charakterze leśnym. Cały teren został oczyszczony ze śladów dawnych pozostałości, śmieci, roślin inwazyjnych i części powalonych chorych drzew. W ramach projektu stworzono ok. 830 metrów nowych alejek po śladach wydeptanych ścieżek. Wybudowano schody i pochylnie dla niepełnosprawnych prowadzących do przystanku tramwajowego, na wysokości przejścia dla pieszych przy Biedronce. Nierówności i wyrwy w istniejących szlakach komunikacyjnych zostały wyrównane. Na części z głównych duktów o długości ponad 2 km zamontowano oświetlenie. Wzdłuż alejek zostały zainstalowane elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oznakowanie, parkingi dla rowerów). A na terenach zielonych budki dla ptaków, nietoperzy, owadów prowadzących samotniczy tryb życia, paśnik i lizawka.

Na całym terenie zastosowano intensywną gospodarkę zielenią; wycinki, a także nasadzenia ponad 10 tyś. drzew m.in. dębów, lip, grabów. Nasadzenia roślinności niskiej zgodnie z występującymi na terenie parku siedliskami. Dodatkowo zrewitalizowano zbiornik wodny, a nad terenem podmokłym wzdłuż ul. Baczyńskiego wybudowano ścieżki na palach. Miejsce dawnego cmentarza zostało upamiętnione poprzez ustawienie trzech głazów. Utworzono również dwie ścieżki dydaktyczne, w tym tzw. „ścieżka leśnych przeżyć” dedykowaną dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 1. Cele i efekty projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w regionie poprzez:

 • budowę i doposażenie CEE pełniącego funkcje edukacyjne, skoncentrowane na rodzimej przyrodzie, zachowując jednocześnie dziedzictwo historyczne i istniejące kolekcje
 • utworzenie na terenach przy ul. Baczyńskiego parku bioróżnorodności o charakterze leśnym z rodzimą fauną i florą, w tym stworzenie ciekawej przyrodniczo ścieżki dydaktycznej i ciągów pieszych oraz elementów małej architektury zachęcających do odwiedzania parku.

Cele szczegółowe projektu:

 • stworzenie ostoi dla gatunków chronionych fauny i flory,
 • ochrona, poprawa i odtworzenie stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków rodzimych,
 • zracjonalizowanie gospodarki drzewostanem w celu zapewnienia właściwego wzrostu poszczególnych gatunków i eliminacji gatunków obcych, inwazyjnych,
 • uporządkowanie istniejącego obszaru i zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych w mieście,
 • zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą infrastruktury użytku publicznego,
 • podtrzymanie ekologicznej, społecznej i ekonomicznej integralności terenów,
 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Długofalowe korzyści i efekty projektu:

 • stworzenie korzystnego mikroklimatu służącego, m.in. poprawie jakości powietrza (filtrowanie powietrza),
 • stworzenie możliwości aktywnego i biernego wypoczynku,
 • podniesienie wartości przestrzennych otoczenia i jego estetyki,
 • wzrost jakości życia mieszkańców,
 • poprawa jakości środowiska i krajobrazu;
 • poprawa efektywności wykorzystania zasobów środowiska;
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców;
 • pozytywne postrzeganie miasta Sosnowiec oraz województwa śląskiego jako miejsca atrakcyjnego;
 • przywrócenie zdegradowanym terenom zielonym właściwego funkcjonowania pod względem przyrodniczym;
 • zwiększenie liczby turystów, studentów i mieszkańców.

Data zakończenia projektu to 15.12.2023r.

Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działania 5.4.3 - Ochrona różnorodności biologicznej: 21 912 516,45 zł.

Wartość całkowita projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 52 496 452,04 zł